ارائه خدمات آزمایشگاهی

:: ارایه خدمات آزمایشگاهی

شرکت امرتات پمپ آسیا، ارائه دهنده انواع خدمات مربوط به تست پمپ و نیز خدمات آزمایشگاهی است. در این راستا، کارخانه تولیدی این شرکت، دارای انواع تجهیزات تست مربوط به سنجش توان، جریان الکتریکی ، تست اندازه گیری دمای یاتاقان ها ، تست NPSH و …. می باشد.

به طور کلی، تست های عملکردی بعد از تکمیل بازرسی پوسته، پروانه و بالانس دینامیکی روتور انجام می شوند و بازرسی نهایی پمپ بعد از  تست عملکردی انجام می شود.  تست ارتعاش نیز در طی تست عملکرد  وتست مکانیکی انجام می شود.

در پایان انجام تست های عملکردی نمودارهایی در اختیار بازرس مربوطه قرار می گیرد که قابلیت مقایسه با دیتاشیت های ارائه شده را داشته و عملکرد مناسب و دقیق پمپ های تولیدی این مجموعه را صحه گذاری می نماید.

در نمودار دبی-هد با مشخص بودن دبی مورد انتظار میزان هد مربوطه به دست می آید که مطابق استاندارد API610 مقدار هد می تواند نسبت به مقدار اسمی، 3% تلرانس داشته باشد.

در نمودار توان با اجرای همین فرایند با مشخص بودن دبی مورد انتظار مقدار توان به دست می آید که بر اساس استاندارد  API610 بازه مورد قبول 4% می باشد و با قرار گرفتن در این بازه، نتیجه تست پمپ رضایت بخش خواهد بود. بدین ترتیب تمامی مقادیر از دیاگرام های مربوطه به دست می آید.